Правила и условия

Кои сме ние

Онлайн магазинът shop.360mag.bg е част от  уеб сайта https://www.360mag.bg/, собственост на “Екстрийм Медия” ООД

Политика за личните данни

Въведение

“Екстрийм Медия” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.shop.360mag.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от “Екстрийм Медия” ООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта shop.360mag.bg

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на „Бисквитки“ и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които “Екстрийм Медия” ООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: magazine@360mag.bg

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако “Екстрийм Медия” ООД разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

“Екстрийм Медия” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200693065, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. “Екстрийм Медия” ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати: 

Адрес на управление: София, ЖК Света Троица, бл.358, ап 74 

Офис: гр. София, Площад “Славейков” 11, ет.6, офис 2

Телефони: +359 878 612 740

E-mail: magazine@360mag.bg

Категории лични данни, обработвани от “Екстрийм Медия” ООД. 

“Екстрийм Медия” ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
 2. Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
 3. Финансова информация (банкова сметка и други); 
 4. Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице; 
 5. Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);
 6. Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

“Екстрийм Медия” ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от “Екстрийм Медия” ООД в процеса на предоставяне на услугите:

 1. Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 2. Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;
 3. Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
 4. Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта; 
 5. Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията, произтичащи от клиентски договори, “Екстрийм Медия” ООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

“Екстрийм Медия” ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните, и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите тяхната вярност.

В изпълнение на свои законови задължения, “Екстрийм Медия” ООД обработва данните Ви за следните цели:

 1. Издаване на фактури;   
 2. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
 3. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 5. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

  “Екстрийм Медия” ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

 1. Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
 2. Директен маркетинг на продукти и услуги;
 3. Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 1. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
 2. Лица, които по възлагане на  “Екстрийм Медия” ООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
 3. Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 
 4. Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
 5. Лица, на които  “Екстрийм Медия” ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със  “Екстрийм Медия” ООД обработват личните Ви данни от името на  “Екстрийм Медия” ООД;
 6. Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
 7. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между  “Екстрийм Медия” ООД и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.  “Екстрийм Медия” ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 
 3. Личните данни, обработвани с управление на профила в Сайта до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил на сайта на  “Екстрийм Медия” ООД. 
 4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на  “Екстрийм Медия” ООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: magazine@360mag.bg

Имате право да поискате от “Екстрийм Медия” ООД:

 1. копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 2. да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 3. личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 4. личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 5. да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 1. да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до “Екстрийм Медия” ООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 2. да възразите срещу обработването на личните си данни;
 3. да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 4. да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Имате право на жалба до надзорния орган 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от “Екстрийм Медия” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора.

Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

Възражение срещу използване за директен маркетинг 

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: magazine@360mag.bg

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на “Екстрийм Медия” ООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, “Екстрийм Медия” ООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. 

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, “Екстрийм Медия” ООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

Как защитаваме данните Ви 

“Екстрийм Медия” ООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 1. “Екстрийм Медия” ООД е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 2. достъпът на служителите на “Екстрийм Медия” ООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на “Екстрийм Медия” ООД е ограничен, в зависимост от задълженията им;  
 3. Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
 4. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Връзка към други сайтове 

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. “Екстрийм Медия” ООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом “Екстрийм Медия” ООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, “Екстрийм Медия” ООД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Бисквитки

Shop.360mag.bg използва „бисквитки“ – малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на shop.360mag.bg за Вас.

Какво представляват “бисквитките“?

„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“.

В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деактивирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. В Управление на “Бисквитките” можете да откриете как да проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по отношение на „бисквитките“.

Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите.

Как ние използваме “Бисквитките”

Когато посещавате този сайт, вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки: Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение. Постоянни „бисквитки“, които се запазват по време на многократните посещения на сайта. „Бисквитки“ на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, вградени в нашия сайт или към които сме предоставили линкове.

Сесийни ”бисквитки”

Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт. Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт.

Проследяването на такава информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние използваме Google Analytics. Ние не записваме никаква лична информация като част от този процес.

„Бисквитки“ на трета страна

Когато посещавате нашия сайт, вие можете да забележите „бисквитки“ на трети лица. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на такива „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.

Общи условия на онлайн магазин shop.360mag.bg

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Екстрийм медия“ ООД, с ЕИК 200693065 и адрес на регистрация София, ЖК Света Троица, бл.358, ап 74, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на уеб сайта за електронна търговия „shop.360mag.bg”, наричана по-долу „shop.360mag.bg”.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Екстрийм медия“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ЖК Света Троица, бл.358, ап. 74
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, Площад “Славейков” 11, ет.6, офис 2
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, Площад “Славейков” 11, ет.6, офис 2, e-mail: magazine@360mag.bg, телефон +359 878 612 740
 5. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чл. 3. shop.360mag.bg e уеб сайт за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://shop.360mag.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в уеб сайта стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в уеб сайта shop.360mag.bg;
 4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в уебсайта shop.360mag.bg;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg чрез интерфейса на страницата на shop.360mag.bg, достъпна в Интернет;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на сайта shop.360mag.bg в Интернет;
 7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://shop.360mag.bg.  Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в сайта.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в сайта стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в shop.360mag.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на уеб сайта shop.360mag.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в уеб сайта shop.360mag.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в уеб сайта shop.360mag.bg.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА shop.360mag.bg

Чл. 7. (1) За да използва shop.360mag.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Регистрация” или „Вход чрез facebook“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в уеб сайта shop.360mag.bg стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в уеб сайта shop.360mag.bg по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в уеб сайта shop.360mag.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в уеб сайта shop.360mag.bg.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в уеб сайта shop.360mag.bg чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в уеб сайта shop.360mag.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка за покупка в уеб сайта shop.360mag.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в shop.360mag.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg са определени в профила на всяка стока в уеб сайта shop.360mag.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg в профила на всяка стока в уеб сайта shop.360mag.bg.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в уеб сайта shop.360mag.bg.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в уеб сайта shop.360mag.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на уеб сайта shop.360mag.bg или електронна поща.

Чл. 15. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените чрез Доставчика в уеб сайта стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg.

(2) Ако Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закони Закона защита на потребителите.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на уеб сайта shop.360mag.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.shop.360mag.bg/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в уеб сайта shop.360mag.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в уеб сайта shop.360mag.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва уеб сайта shop.360mag.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на shop.360mag.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което уеб сайта не е била достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в уеб сайта shop.360mag.bg.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи от съдържанието на уебсайт https://shop.360mag.bg, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са собственост или на Доставчика, или на техните законни собственици и не могат да бъдат използвани, без изрично и писмено разрешение на собственика им.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в уеб сайта shop.360mag.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в уеб сайта store.chuckys.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.