Политика на поверителност

Политика за личните данни

Въведение

“360 МАГ” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.shop.360mag.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от “360 МАГ” ООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта shop.360mag.bg.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на „Бисквитки“ и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които “360 МАГ” ООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: magazine@360mag.bg

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако “360 МАГ” ООД разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

“360 МАГ” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200693065, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. “360 МАГ” ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, Площад “Славейков” 11, ет.6, офис 2

Офис: гр. София, Площад “Славейков” 11, ет.6, офис 2

Телефони: +359 878 612 740

E-mail: magazine@360mag.bg

Категории лични данни, обработвани от “360 МАГ” ООД.

“360 МАГ” ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 1. Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
 2. Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
 3. Финансова информация (банкова сметка и други);
 4. Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 5. Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);
 6. Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

“360 МАГ” ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от “360 МАГ” ООД в процеса на предоставяне на услугите:

 1. Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 2. Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;
 3. Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 4. Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 5. Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията, произтичащи от клиентски договори, “360 МАГ” ООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

“360 МАГ” ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните, и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите тяхната вярност.

В изпълнение на свои законови задължения, “360 МАГ” ООД обработва данните Ви за следните цели:

 1. Издаване на фактури;
 2. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 3. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 5. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

“360 МАГ” ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 1. Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
 2. Директен маркетинг на продукти и услуги;
 3. Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 1. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
 2. Лица, които по възлагане на “360 МАГ” ООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 3. Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
 4. Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
 5. Лица, на които “360 МАГ” ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със “360 МАГ” ООД обработват личните Ви данни от името на “360 МАГ” ООД;
 6. Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
 7. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между “360 МАГ” ООД и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. “360 МАГ” ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 3. Личните данни, обработвани с управление на профила в Сайта до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил на сайта на “360 МАГ” ООД.
 4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на “360 МАГ” ООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: magazine@360mag.bg

Имате право да поискате от “360 МАГ” ООД:

 1. копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 2. да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 3. личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 4. личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 5. да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 1. да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до “360 МАГ” ООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 2. да възразите срещу обработването на личните си данни;
 3. да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 4. да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от “360 МАГ” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора.

Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: magazine@360mag.bg

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на “360 МАГ” ООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, “360 МАГ” ООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, “360 МАГ” ООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

Как защитаваме данните Ви

“360 МАГ” ООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 1. “360 МАГ” ООД е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 2. достъпът на служителите на “360 МАГ” ООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на “360 МАГ” ООД е ограничен, в зависимост от задълженията им;
 3. Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
 4. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. “360 МАГ” ООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом “360 МАГ” ООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, “360 МАГ” ООД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Бисквитки

Shop.360mag.bg използва „бисквитки“ – малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на shop.360mag.bg за Вас.

Какво представляват “бисквитките“?

„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“.

В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деактивирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. В Управление на “Бисквитките” можете да откриете как да проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по отношение на „бисквитките“.

Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите.

Как ние използваме “Бисквитките”

Когато посещавате този сайт, вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки: Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение. Постоянни „бисквитки“, които се запазват по време на многократните посещения на сайта. „Бисквитки“ на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, вградени в нашия сайт или към които сме предоставили линкове.

Сесийни ”бисквитки”

Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт. Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт.

Проследяването на такава информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние използваме Google Analytics. Ние не записваме никаква лична информация като част от този процес.

„Бисквитки“ на трета страна

Когато посещавате нашия сайт, вие можете да забележите „бисквитки“ на трети лица. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на такива „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.